Securitycatalogus

Securitycatalogus

Voor grote ondernemingen met meerdere bedrijfslocaties is de securitycatalogus ontwikkeld. De catalogus concretiseert het framework van de randvoorwaarden en kaders, de scope, de vormgeving en procesmatige inrichting van de security en de aard en inzet van de middelen voor de inrichting van een effectieve en efficiënte security. Leidraad bij de securitycatalogus is maximale standaardisatie binnen de onderneming als basis voor de maatwerkbeveiliging per locatie.

Om binnen de onderneming een zo hoog mogelijke standaardisatie te kunnen realiseren worden generieke (basis) securitymaatregelen en –voorzieningen uitgewerkt. Deze betreffen de basisgedragsregels, basisbeveiligingsprocedures en basisprotocollen alsmede de kaderstellende procedures voor de uitbesteding van beveiligingstaken aan derden.

Voor de ontwikkeling van de generieke (bouwkundige en elektronische)
securityvoorzieningen is een systematiek ontwikkeld om elk risico-object te kunnen voorzien van de voor dat specifieke object noodzakelijke maatwerk securityvoorzieningen vanuit een gestandaardiseerde benadering.

Handleidingen
De invoering van generieke securitymaatregelen en –voorzieningen is niet voldoende. Generieke maatregelen en –voorzieningen kunnen immers niet zijn afgestemd op de locatiespecifieke omstandigheden. Voor een effectieve security is maatwerk vereist. Om dat te bereiken hanteert de catalogus een systematische en transparante werkwijze om per object tot een afgewogen, uitgekristalliseerde, maar duurzame maatwerkinrichting te kunnen komen. Deze werkwijze wordt per soort object in een voor dat type object
uitgewerkte handleiding vastgelegd. Die handleiding bevat het stelsel van regels en voorschriften om tijdens het ontwerpproces de analyses t.a.v. gedragsregels, procedures, protocollen, omgevingsfactoren, risico’s, incidentscenario’s en daderprofielen uit te voeren en de resultaten te vertalen in de voor de locatie benodigde beveiligingsmaatregelen en -voorzieningen. De handleiding bevat bovendien de stappen naar de gehele of gedeeltelijke inpassing van de op de locatie bestaande securitymaatregelen en -voorzieningen.