Integrale beveiliging

Nut en noodzaak van integrale beveiliging
De wereld verandert, de omstandigheden waaronder bedrijven moeten opereren ook. Ontwikkelingen gaan razend snel. Bedrijfsrisico’s van toen zijn niet meer de bedrijfsrisico’s van nu. Nieuwe en andersoortige risico’s ontstaan. Oude risico’s krijgen andere verschijningsvormen. De samenstelling van bedrijfsrisico’s is wezenlijk veranderd en daardoor ook de externe eisen aan beheersing ervan. De eigen beïnvloedingsmogelijkheden in de risicobeheersing worden bovendien beperkter door de internationalisering en met name informatietechnologie. Bedrijfscontinuïteit en leveringszekerheden zijn belangrijker geworden in de concurrentieslag.

Nieuwe eisen aan de risicobeheersing
Risicobeheersing moet daarom anders en gerichter. Zowel intern als in relatie tot de buitenwereld. Interne risicobeheersing kan niet meer ad-hoc, maar vereist steeds meer continuïteit. Externe risico’s worden steeds prominenter en voor bedrijven bedreigender. Een op het nieuwe risicoprofiel gebaseerde risicobeheersing is daarom in toenemende mate noodzakelijk.

Het risicoprofiel van elk bedrijf is samengesteld uit een uniek pakket aan relevante risico’s, incidentscenario’s en daderprofielen. De beveiliging zal daarop moeten aansluiten. Wil de risicobeheersing voor een bedrijf het gewenste effect kunnen sorteren, dan zal de beheersing moeten zijn opgebouwd uit:

  • Een integrale conceptuele benadering
  • Een geëigend samengesteld beheersing pakket
  • Een projectmatig gecoördineerde implementatie
  • Een permanente uitvoeringscoördinatie en -control
  • Een voortdurend commitment van alle betrokkenen
  • Een realistisch verwachtingsmanagement
  • Een gerichte en volledige communicatie- en informatieuitwisseling
  • Een kwaliteitscyclus

Ontbreekt een schakel uit deze keten, dan heeft dat onmiddellijk (negatieve) gevolgen voor de effectiviteit van de beveiliging ofwel rendement van de beveiligingsinvestering(en).
De kenmerken van integrale beveiliging zoals ons die voor ogen staat:

Integrale beveiliging volgens Vertas

Kenmerken

Risicogebaseerd:
Risicobeheersing gericht op wat kan gebeuren en niet op wat in het verleden is voorgevallen.

Eigen risicoprofiel:
Risicobeheersing gebaseerd op eigen (gemeten) risicoprofiel (risico’s, incidentscenario’s, dadertypen).

Maatwerk:
Elk bedrijf en elke situatie is anders en de beveiliging moet daarop aansluiten anders werkt het niet goed.

Begrijpelijk:
De beveiligingsmaatregelen moeten begrijpelijk en acceptabel zijn voor de medewerkers.

Duurzaam:
Wel goed en blijvend, maar niet te duur, te mooi of te veel maatregelen en middelen die naadloos op elkaar aansluiten en elkaars werking versterken.

Actueel:
Ontworpen, geïmplementeerd, op niveau gecontinueerd.