Consultancy

Consultancy

Integrale veiligheid is veelomvattend. Om maatwerkbeveiliging te kunnen leveren is kennis over deze risico’s en de beheersingsmogelijkheden noodzakelijk. Afhankelijk van de vraagstelling en beveiligingswens(en) onderscheiden wij 2 niveau’s van inventarisatie en analyse van de beveiliging:

  1. de (uitgebreide) integrale inventarisatie en analyse
  2. (beperkte) Basis Security Scan

De (uitgebreide) integrale inventarisatie en analyse
Om een effectieve en efficiënte maatwerkbeveiliging te kunnen realiseren wordt daartoe eerst een inventarisatie en analyse uitgevoerd m.b.t.:

  • De doelstellingen die met beveiliging bereikt moeten worden
  • Het risicoprofiel van het bedrijf: de relevante risico’s en de waardering ervan.
  • De huidige beveiligingsmaatregelen en –voorzieningen en de effectiviteit ervan.
  • Het continuïteitsbelang van de bedrijfslocaties en bedrijfsprocessen.

Op basis van die analyse wordt aangegeven, welke hiaten en overlappingen de huidige beveiliging kenmerken en op welke wijze de beveiliging weer effectief en efficiënt kan worden gemaakt. De eerste fase wordt dan afgesloten met een concreet verbeteringsvoorstel, voorzien van zowel prioriteiten als verbeteringsopties. Aangezien de effectiviteit van de beveiliging van bedrijven hoofdzakelijk wordt bepaald door de interne organisatie en de uitvoering en naleving van procedures, instructies en gedragsregels heeft de (her)inrichting hiervan een hoge prioriteit om zowel effectiviteitredenen als vanwege de geringe kosten. Deze uitwerkingen worden opgenomen in een integraal beveiligingsplan, dat altijd een combinatie is van interne instructies en procedures, protocollen met externe beveiligingsdienstverleners, bouwkundige en elektronische beveiligingsvoorzieningen en de inzet van (beveiligings)personeel in de uitvoering van de maatregelen.

De Basis Security Scan
Deze quick scan beperkt zich tot de inventarisatie en analyse van de security en toetst de resultaten aan het voor de onderneming of organisatie relevante minimum branchesecurity-pakket. De inventarisatie volgt een checklist om het referentieniveau te bepalen en de bestaande beveiligingsvoorzieningen te kunnen beoordelen. Het resultaat van deze scan is inzicht in de mate waarin de onderneming brancheconform is beveiligd en wordt gecompleteerd met een concreet verbeteringsadvies.

Handboek Security
Het ontwerpen en begeleiden van de implementatie van een maatwerk handboek security, bestaande uit:

  • integraal beveiligingsbeleid (organisatie, structuur, doelstellingen, prestatie-indicatoren en control);
  • organisatorische en procedurele beveiligingsmaatregelen (gedragsregels, instructies, procedures incl. instructie aan taakhouders en evt. beoefening);
  • protocollen met externe beveiligingsdienstverleners (o.a. alarmcentrale, beveiligingsdienst);
  • calamiteitenplan (ontwerp, instructies, afstemming met brandweer en beoefening).